ulvis.paste.net

Paste Search Dynamic
Recent pastes
PROGRAMIEREN MACHEN
 1. import java.io.*;
 2.  
 3. public class FileManager{
 4.     //Tworzenie folderu
 5.     public static void UtworzFolder(string path)
 6.     {
 7.         boolean sukces = (new file(path)).mkdirs();
 8.         if (!sukces) {
 9.             system.out.append("Folder już istnieje!\n");
 10.         }
 11.         else {
 12.             system.out.append("Folder został utworzony!");
 13.         }
 14.     }
 15.  
 16.     //Tworzenie pliku
 17.     public static void UtworzPlik(string path)
 18.     {
 19.         try {
 20.             file file = new file(path);
 21.             if (file.createNewFile()){
 22.                 system.out.println("Plik został utworzony!");
 23.             }
 24.             else {
 25.                 system.out.println("Plik już istnieje!");
 26.             }
 27.         } catch (ioexception e){
 28.             e.printStackTrace();
 29.         }
 30.     }
 31.  
 32.     //Sprawdzanie czy plik istnieje
 33.     public static boolean SprawdzCzyIstnieje(string path)
 34.     {
 35.         file f = new file(path);
 36.         if (f.exists()){
 37.             system.out.println("Plik istnieje.");
 38.             return true;
 39.         }
 40.         else {
 41.             system.out.println("Plik nie istnieje.");
 42.             return false;
 43.         }
 44.     }
 45.  
 46.     //Skasowanie pliku
 47.     public static void SkasujPlik(string path)
 48.     {
 49.         try{
 50.         file f = new file(path);
 51.         if (f.delete()){
 52.             system.out.println("Plik " + f.getName() + " został skasowany!");
 53.         }
 54.         else {
 55.             system.out.println("Operacja kasowania nie powiodła się. Spróbuj ponownie.");
 56.         }
 57.         } catch (exception e){
 58.             e.printStackTrace();
 59.         }
 60.     }
 61.  
 62.     //Zmiana nazwy pliku
 63.     public static void  ZmienNazwe(string oldPath, string newPath)
 64.     {
 65.         file oldfile = new file(oldPath);
 66.         file newfile = new file(newPath);
 67.  
 68.         if (oldfile.renameTo(newfile)){
 69.             system.out.println("Udało się zmienić nazwę pliku.");
 70.         }
 71.         else{
 72.             system.out.println("Nie udało zmienić się nazwy pliku!");
 73.         }
 74.     }
 75.  
 76.     //Kopiowanie pliku
 77.     public static void KopiujPlik(string path1, string path2)
 78.     {
 79.         inputstream inStream = null;
 80.         outputstream outStream = null;
 81.         try {
 82.             file afile = new file(path1);
 83.             file bfile = new file(path2);
 84.             inStream = new fileinputstream(afile);
 85.             outStream = new fileoutputstream(bfile);
 86.             byte[] buffer = new byte[1024];
 87.             int len;
 88.             while ((len = inStream.read(buffer)) > 0) {
 89.                 outStream.write(buffer, 0, len);
 90.             }
 91.             inStream.close();
 92.             outStream.close();
 93.             system.out.println("Plik został skopiowany.");
 94.         } catch (ioexception e){
 95.             e.printStackTrace();
 96.         }
 97.     }
 98.  
 99.     //
 100.     public static void main(string args[]) throws ioexception
 101.     {
 102.         while(true)
 103.         {
 104.             try{
 105.                 bufferedreader br = new bufferedreader(new inputstreamreader(system.in));
 106.                 string s = br.readLine();
 107.  
 108.                 switch (s)
 109.                 {
 110.                     case "1":
 111.                         system.out.append("1: Utworzenie folderu\n");
 112.                         UtworzFolder("c:\\JavaIOTest\\");
 113.                         break;
 114.                 }
 115.             } catch (ioexception e){
 116.                 //TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace();
 117.             }
 118.         }
 119.     }
 120. }
Parsed in 0.096 seconds