ulvis.paste.net

Paste Search Dynamic
Recent pastes
key
 1. package mkri;
 2.  
 3. import java.math.BigInteger;
 4. import java.security.InvalidKeyException;
 5. import java.security.Key;
 6. import java.security.KeyFactory;
 7. import java.security.KeyPair;
 8. import java.security.KeyPairGenerator;
 9. import java.security.MessageDigest;
 10. import java.security.NoSuchAlgorithmException;
 11. import java.security.PrivateKey;
 12. import java.security.Provider;
 13. import java.security.PublicKey;
 14. import java.security.SecureRandom;
 15. import java.security.Signature;
 16. import java.security.SignatureException;
 17. import java.security.spec.InvalidKeySpecException;
 18. import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec;
 19. import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
 20. import java.util.Base64;
 21. import java.util.Base64.*;
 22.  
 23. import javax.crypto.Cipher;
 24. import javax.crypto.KeyAgreement;
 25. import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
 26. import javax.crypto.SecretKey;
 27. import javax.crypto.interfaces.DHPublicKey;
 28. import javax.crypto.spec.DHParameterSpec;
 29. import javax.crypto.spec.DHPublicKeySpec;
 30. import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
 31.  
 32. public class ProtocolSec {
 33.  
 34.     private signature sign;
 35.     private keypair keyPair;
 36.    
 37.     private KeyAgreement aKeyAgree;
 38.     private byte[] pass;
 39.    
 40.     private Decoder dec = Base64.getDecoder();
 41.     private Encoder enc = Base64.getEncoder();
 42.    
 43.  
 44.    
 45.     /**
 46.      * Generuje RSA
 47.      * @throws NoSuchAlgorithmException
 48.      * @throws InvalidKeyException
 49.      * @throws InvalidKeySpecException
 50.      * @throws SignatureException
 51.      */
 52.        
 53.         //--------------- Generovani a inicializace RSA algoritmu pro podpis, verze 2048 b, SHA512----
 54.        
 55.        
 56.  
 57.         keypairgenerator keyGen = keypairgenerator.getInstance("RSA");
 58.         keyGen.initialize(2048);
 59.        
 60.         keyPair = keyGen.generateKeyPair();
 61.        
 62.  
 63.         //byte[] publickoKey = keyPair.getPublic().getEncoded();
 64.  
 65.        // byte[] privatkoKey = keyPair.getPrivate().getEncoded();
 66.        
 67.        
 68.          //PrivateKey privateKey = KeyFactory.getInstance("RSA").generatePrivate(new PKCS8EncodedKeySpec(privatkoKey));
 69.         // PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA").generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publickoKey));
 70.            
 71.         sign = signature.getInstance("SHA512withRSA");
 72.        
 73.         sign.initSign(keyPair.getPrivate());
 74.        
 75.        
 76.         //sign.initVerify(publicKey);
 77.        
 78.         //pass = sign.sign();
 79.        
 80.        
 81.        
 82.      /*  
 83.        // Key publicky = keyPair.getPublic();
 84.        // Key privatko = keyPair.getPrivate();
 85.        
 86.         //_____
 87.         byte[] publiccKey = keyGen.genKeyPair().getPublic().getEncoded();
 88.         StringBuffer retString = new StringBuffer();
 89.         retString.append("[");
 90.         for (int i = 0; i < publiccKey.length; ++i) {
 91.             retString.append(publiccKey[i]);
 92.             retString.append(", ");
 93.         }
 94.         retString = retString.delete(retString.length()-2,retString.length());
 95.         retString.append("]");
 96.         System.out.println(retString);
 97.  
 98.         //_____
 99. */    
 100.        
 101.        
 102.        
 103.        
 104.        
 105.        
 106.        
 107.    
 108.         //---------------------------------------------
 109.     }
 110.    
 111.     public string getPublicKey(){
 112.        
 113.         return enc.encodeToString(keyPair.getPublic().getEncoded());
 114.     }
 115.    
 116.     /**
 117.      * Podepisuje data
 118.      * Vstup i vystup kodovan v BASE64!
 119.      * @param data
 120.      * @return
 121.      * @throws SignatureException
 122.      */
 123.     public string sign(string data) throws signatureexception{
 124.        
 125.         //--------------- RSA podepsani, stup: data----
 126.         sign.update(dec.decode(data));
 127.         byte[] signature = sign.sign();
 128.         //---------------------------------------------
 129.         return enc.encodeToString(signature);
 130.     }
 131.    
 132.     /**
 133.      * generovani Diffie Hellman
 134.      * Vraci verejny klic v BASE64!
 135.      */
 136.     public string genDH() throws exception{
 137.        
 138.         byte[] pubA = null;
 139.         //--------------- Diffie helman, inicializace a vraceni verejneho klice----
 140.    
 141.         keypairgenerator keyGen = keypairgenerator.getInstance("DH");
 142.         aKeyAgree= KeyAgreement.getInstance("DH");
 143.         keypair aPair = keyGen.generateKeyPair();
 144.         aKeyAgree.init(aPair.getPrivate());
 145.         aKeyAgree.doPhase(keyPair.getPublic(),true);
 146.         pubA = aKeyAgree.generateSecret();
 147.        
 148.         ///?????????????????
 149.        
 150.         //-------------------------------------------------------------------------
 151.        return enc.encodeToString(pubA);
 152.     }
 153.    
 154.     /**
 155.      * inicializuje algoritmus DH klicem PK protistrany,
 156.      * vypocte sdilene tajemstvi
 157.      * vzpocte hash a vrati jej
 158.      * Vstup kodovan BASE64!
 159.      * @param pk
 160.      * @throws Exception
 161.      */
 162.     public void procDH(string pk) throws exception {
 163.        
 164.        
 165.         byte[] bpk = dec.decode(pk.getBytes());
 166.         //--------------- Diffie Hellman , hash SHA1 -----------------------
 167.        
 168.  
 169.         messagedigest hash = null;
 170.         pass = hash.digest(hash.digest(aKeyAgree.generateSecret()));
 171.         //Hash ulozit do pass - pouziva se na sifrovani
 172.         //-------------------------------------------------------------------
 173.     }
 174.    
 175.     /**
 176.      * Sifrování, vstup není kódován BASE64!
 177.      * Výstup kódován BASE64!
 178.      * @param data
 179.      * @return
 180.      * @throws Exception
 181.      */
 182.     public string encrypt(string data) throws exception{
 183.        
 184.         byte[] encAes = null;
 185.        
 186.         //--------------- inicializace, sifrovani AES-128, mod ECB, padding PKCS5Padding----
 187.        
 188.        
 189.        
 190.         Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/ECB/PKCS5Padding");
 191.         SecretKeySpec secretKey = new SecretKeySpec(keyPair.getPrivate().getEncoded(), "AES");
 192.         cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey);
 193.         encAes = cipher.doFinal(data.getBytes("UTF8"));
 194.        
 195.        
 196.        
 197.         //-------------------------------------------------------------------
 198.         return enc.encodeToString(encAes);
 199.     }
 200.    
 201.     /**
 202.      * Desifrování, vstup je kódován BASE64!
 203.      * Výstup kódován BASE64!
 204.      * @param data
 205.      * @return
 206.      * @throws Exception
 207.      */
 208.     public string decrypt(string data) throws exception{
 209.        
 210.         byte[] decAes = null;
 211.         //--------------- inicializace, desifrovani AES-128, mod ECB, padding PKCS5Padding---
 212.        
 213.         Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/ECB/PKCS5PADDING");
 214.         SecretKeySpec secretKey = new SecretKeySpec(keyPair.getPublic().getEncoded(), "AES");
 215.         cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey);
 216.         decAes = Base64.getDecoder().decode(data.getBytes("UTF8"));
 217.        
 218.        
 219.         //-------------------------------------------------------------------
 220.         return new string(decAes);
 221.     }
 222.  
 223.  
 224.  
 225. }
Parsed in 0.092 seconds