ulvis.paste.net

Paste Search Dynamic
Recent pastes
ascii_prekladac
 1. #include "stdafx.h"
 2. #include <iostream>
 3. #include <sstream>
 4. #include <Windows.h>
 5. #include <iomanip>
 6.  
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. //překládač ascii kódu na čísla
 11. int ascii_prekladac(int vstup)
 12. {
 13.     int vystup=-1;
 14.     switch(vstup)
 15.     {
 16.     case 48: vystup=0; break;
 17.     case 49: vystup=1; break;
 18.     case 50: vystup=2; break;
 19.     case 51: vystup=3; break;
 20.     case 52: vystup=4; break;
 21.     case 53: vystup=5; break;
 22.     case 54: vystup=6; break;
 23.     case 55: vystup=7; break;
 24.     case 56: vystup=8; break;
 25.     case 57: vystup=9; break;
 26.     default: vystup=-1; break;
 27.     }
 28.     return vystup;
 29. }
 30.  
 31.  
 32. //změna datového typu INT na STR
 33. string IntToStr(int number)
 34. {
 35.    stringstream ss;//create a stringstream
 36.    ss << number;//add number to the stream
 37.    return ss.str();//return a string with the contents of the stream
 38. }
 39.  
 40. //změna datového typu STR na INT
 41. float StrToInt(string retezec) {
 42.   string s = retezec;
 43.   istringstream is(s);
 44.   float num;
 45.   is >> num;
 46.   return num;
 47. }
 48.  
 49.  
 50. //Ověření vstupních hodnot
 51. double danapromenna=0; //deklarace proměnných
 52. int delka=0;
 53. char cosi[255];
 54. int overeni_vstupu(char hodnota[], bool menu, int rozsah)
 55. {
 56.     delka=strlen(hodnota); //zjistí počet zadaných znaků a uloží jej do proměnné delka
 57.     int tecky=0, minus=0, i=0; //promenne pro overeni poctu minusek a tecek
 58.  
 59.     if (delka > 255) return 2; //pokud je pocet znaku větší jak 255 zobrazí se chyba o přetečení
 60.  
 61.     int kontrola=1, check=0; //proměnná kontrola určuje chybu pokud je 1, zadané znaky nesplňují pravidla, nejedná se o číselnou hodnotu
 62.     string buffer_m = ""; //do této proměnné se postupně ukládají znaky
 63.     char checking[1]; //v této proměnné je uložen vždy jeden právě ověřovaný znak
 64.  
 65.     while (i<delka)
 66.     {
 67.         checking[0] = hodnota[i]; //první znak ze vstupu se dá do proměnné checking
 68.         check=(int)checking[0]; //tento znak se převede na ascii kod
 69.  
 70.         if (check > 47 && check < 58 || (check == 44 || check == 45 || check == 46) && menu == false) //jeho ascii hodnota musí splňovat zadaná pravidla
 71.         {
 72.             if((check == 45 && i != 0) || ((check == 46 || check == 44) && (i == 0+minus || i == delka-1))) //a poté další pravidla pro přesnější určtění
 73.             kontrola=1; //pokud tyto přesnější pravidla nejsou splněna řetězec neprojde kontrolou
 74.             else
 75.             {
 76.             kontrola=0;
 77.             if (check == 46 || check == 44) //pokud je právě ověřovaný znak čárka nebo tečka
 78.                 tecky++; //zvýší se počítadlo teček, jelikož v číselném řetězci může být pouze jedna tečka
 79.             if (tecky == 2) //pokud jsou tečky dvě
 80.             kontrola=1; //řetězec neprojde kontrolou
 81.             }
 82.            
 83.             if (menu == true && (check < 49 || check > rozsah))
 84.             kontrola=1;
 85.         }
 86.         else
 87.         kontrola=1; //pokud právě ověřovaný znak nespňuje požadovaná pravidla, neprojde kontrolou
 88.  
 89.         if (kontrola == 1 || kontrola == 2) //pokud znak neprojde kontrolou
 90.         {
 91.             system("color 04");
 92.             (kontrola == 1) ? cout << "\nPises PICOVINY zadej znova: " : cout << "\nPreteceni datoveho typu."; //vypíše se chybová hláška
 93.             Sleep(500);
 94.             system("color 02");
 95.             delka = 0; //vynulujou se proměnné
 96.             buffer_m = "";
 97.             danapromenna = 0;
 98.             tecky=0;
 99.             minus=0;
 100.             i=0;
 101.             cin >> cosi; //uživatel zadá novou hodnotu
 102.             overeni_vstupu(cosi, menu, rozsah); //a ověřuje se znova
 103.         }
 104.         else
 105.         {
 106.  
 107.                 if ((int)hodnota[i] == 45 && i == 0) //pokud znak projde kontrolou a znak je "-"
 108.                 {
 109.                     buffer_m += "-"; //zapíše se do bufferu mínus
 110.                     minus++; //a zvýší se počet mínusek v řetězci jelikož v něm může být pouze jedno znaménko mínus
 111.                 }
 112.                 if (((int)hodnota[i] == 46 || (int)hodnota[i] == 44) && (i != 0 && i != delka)) //pokud je to tečka nebo čárka
 113.                 buffer_m += "."; //zapíše se tečka
 114.                 if ((int)hodnota[i] != 46 && (int)hodnota[i] != 45 && (int)hodnota[i] != 44) //pokud je to číslo
 115.                 buffer_m+=IntToStr(ascii_prekladac((int)hodnota[i])); //zapíše se číslo
 116.  
 117.                 i++; //a přechází se na další znak
 118.        
 119.             if(i == delka) //pokud jsme již ověřili všechny znaky
 120.             {
 121.                 if (menu == false)
 122.                 {
 123.                     stringstream aux; //převedeme datový typ bufferu na double
 124.                     aux.str(buffer_m);
 125.                     aux >> danapromenna;
 126.                 }
 127.                 else
 128.                 {
 129.                     danapromenna = StrToInt(buffer_m);
 130.                 }
 131.                
 132.                 break;
 133.             }
 134.         }
 135.     }
 136.  
 137.     return 0;
 138.    
 139. }
Parsed in 0.033 seconds