pastebin

Paste Search Dynamic
Recent pastes
upload file
 1. <?php
 2. require_once 'JSON.php';
 3.  
 4. $php_path = dirname(__file__) . '/';
 5. $php_url = dirname($_SERVER['PHP_SELF']) . '/';
 6.  
 7. //ꖇ件äæ¯å­˜ē›®å½•č·Æ径
 8. $save_path = $php_path . '../attached/';
 9. //ꖇ件äæ¯å­˜ē›®å½•URL
 10. $save_url = $php_url . '../attached/';
 11. //定义允č®øäøŠä¼ ēš„ę–‡ä»¶ę‰©å±•å¨
 12. $ext_arr = array(
 13.         'image' => array('gif', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'bmp'),
 14.         'flash' => array('swf', 'flv'),
 15.         'media' => array('swf', 'flv', 'mp3', 'wav', 'wma', 'wmv', 'mid', 'avi', 'mpg', 'asf', 'rm', 'rmvb'),
 16.         'file' => array('doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'ppt', 'txt', 'zip', 'rar', 'gz', 'bz2'),
 17. );
 18. //ęœ€å¤§ę–‡ä»¶å¤§å°¸
 19. $max_size = 1000000;
 20.  
 21. $save_path = realpath($save_path) . '/';
 22.  
 23. //PHPäøŠä¼ 失č´�
 24. if (!empty($_FILES['imgFile']['error'])) {
 25.         switch($_FILES['imgFile']['error']){
 26.                 case '1':
 27.                         $error = '超čæ‡php.ini允č®øēš„å¤§å°¸ć€‚';
 28.                         break;
 29.                 case '2':
 30.                         $error = '超čæ‡č�Ø娕允č®øēš„å¤§å°¸ć€‚';
 31.                         break;
 32.                 case '3':
 33.                         $error = '图ē‰‡å¸Ŗęœ‰éƒØåˆ†č¢«äøŠä¼ 怂';
 34.                         break;
 35.                 case '4':
 36.                         $error = 'čÆ·é€‰ę‹©å›¾ē‰‡ć€‚';
 37.                         break;
 38.                 case '6':
 39.                         $error = 'ę‰¾äø¨åˆ°äø´ę—¶ē›®å½•ć€‚';
 40.                         break;
 41.                 case '7':
 42.                         $error = 'å†™ę–‡ä»¶åˆ°ē�¬ē›˜å‡ŗ错怂';
 43.                         break;
 44.                 case '8':
 45.                         $error = 'File upload stopped by extension怂';
 46.                         break;
 47.                 case '999':
 48.                 default:
 49.                         $error = 'ęœŖēŸ�é”™čÆÆ怂';
 50.         }
 51.         alert($error);
 52. }
 53.  
 54. //ęœ‰äøŠä¼ ꖇ件ꗶ
 55. if (empty($_FILES) === false) {
 56.         //åˇŸę–‡ä»¶å¨
 57.         $file_name = $_FILES['imgFile']['name'];
 58.         //ꜨåŠ�å™ØäøŠäø´ę—¶ę–‡ä»¶å¨
 59.         $tmp_name = $_FILES['imgFile']['tmp_name'];
 60.         //ę–‡ä»¶å¤§å°¸
 61.         $file_size = $_FILES['imgFile']['size'];
 62.         //ę£€ęŸ�ę–‡ä»¶å¨
 63.         if (!$file_name) {
 64.                 alert("čÆ·é€‰ę‹©ę–‡ä»¶ć€‚");
 65.         }
 66.         //ę£€ęŸ�ē›®å½•
 67.         if (@is_dir($save_path) === false) {
 68.                 alert("äøŠä¼ ē›®å½•äø¨å­˜åœØ怂");
 69.         }
 70.         //ę£€ęŸ�ē›®å½•å†™ę¯ƒé™
 71.         if (@is_writable($save_path) === false) {
 72.                 alert("äøŠä¼ ē›®å½•ę²�ęœ‰å†™ę¯ƒé™ć€‚");
 73.         }
 74.         //ę£€ęŸ�ę˜Æ否已äøŠä¼
 75.         if (@is_uploaded_file($tmp_name) === false) {
 76.                 alert("äøŠä¼ 失č´�怂");
 77.         }
 78.         //ę£€ęŸ�ę–‡ä»¶å¤§å°¸
 79.         if ($file_size > $max_size) {
 80.                 alert("äøŠä¼ ę–‡ä»¶å¤§å°¸č¶…čæ‡é™åˆ¶ć€‚");
 81.         }
 82.         //ę£€ęŸ�ē›®å½•å¨
 83.         $dir_name = empty($_GET['dir']) ? 'image' : trim($_GET['dir']);
 84.         if (empty($ext_arr[$dir_name])) {
 85.                 alert("ē›®å½•å¨äø¨ę­£ē�®ć€‚");
 86.         }
 87.         //čˇ·å¾—ę–‡ä»¶ę‰©å±•å¨
 88.         $temp_arr = explode(".", $file_name);
 89.         $file_ext = array_pop($temp_arr);
 90.         $file_ext = trim($file_ext);
 91.         $file_ext = strtolower($file_ext);
 92.         //ę£€ęŸ�ę‰©å±•å¨
 93.         if (in_array($file_ext, $ext_arr[$dir_name]) === false) {
 94.                 alert("äøŠä¼ ę–‡ä»¶ę‰©å±•å¨ę˜Æäø¨å…č®øēš„ę‰©å±•å¨ć€‚nå¸Ŗ允č®ø" . implode(",", $ext_arr[$dir_name]) . "ę ¼å¼¸ć€‚");
 95.         }
 96.         //创å»ŗę–‡ä»¶å¤¹
 97.         if ($dir_name !== '') {
 98.                 $save_path .= $dir_name . "/";
 99.                 $save_url .= $dir_name . "/";
 100.                 if (!file_exists($save_path)) {
 101.                         mkdir($save_path);
 102.                 }
 103.         }
 104.         $ymd = date("Ymd");
 105.         $save_path .= $ymd . "/";
 106.         $save_url .= $ymd . "/";
 107.         if (!file_exists($save_path)) {
 108.                 mkdir($save_path);
 109.         }
 110.         //ę–°ę–‡ä»¶å¨
 111.         $new_file_name = date("YmdHis") . '_' . rand(10000, 99999) . '.' . $file_ext;
 112.         //ē§»åŠØꖇ件
 113.         $file_path = $save_path . $new_file_name;
 114.         if (move_uploaded_file($tmp_name, $file_path) === false) {
 115.                 alert("äøŠä¼ ę–‡ä»¶å¤±č´�怂");
 116.         }
 117.         @chmod($file_path, 0644);
 118.         $file_url = $save_url . $new_file_name;
 119.  
 120.         header('Content-type: text/html; charset=UTF-8');
 121.         $json = new Services_JSON();
 122.         echo $json->encode(array('error' => 0, 'url' => $file_url));
 123.         exit;
 124. }
 125.  
 126. function alert($msg) {
 127.         header('Content-type: text/html; charset=UTF-8');
 128.         $json = new Services_JSON();
 129.         echo $json->encode(array('error' => 1, 'message' => $msg));
 130.         exit;
 131. }
 132. ?>
Parsed in 0.273 seconds