Paste Search Dynamic
Recent pastes
solve
 1. #include <iostream>
 2. #include <algorithm>
 3. #include <string>
 4. #include <cstring>
 5. #include <map>
 6. #include <vector>
 7. #include <set>
 8. #include <stack>
 9. #include <queue>
 10. #define ll long long
 11. #define mod 1000000007
 12.  
 13. using namespace std;
 14. ll T, n, m, k, d;
 15. vector<string> res[15];
 16.  
 17. void solve()
 18. {
 19.     cin >> T;
 20.     while (T--)
 21.     {
 22.         cin >> n;
 23.         set<char> carry; /* Khi truyền giá trị vào set thì những giá trị đã xuất hiện rồi thì
 24.                                  không thêm vào nữa + tự sắp xếp từ bé đến lớn */
 25.         cin.ignore();    // Xoá bộ nhớ đệm để chuẩn bị nhập 1 chuỗi
 26.         string str;      // Biến tất cả các phần tử trong mảng thành 1 chuỗi
 27.                          // Ví dụ mảng có 3 phần tử [1, 2, 3] khi nhập là 1 2 3
 28.                          // thì chuỗi str = "1 2 3" (có lần cả dấu space)
 29.         getline(cin, str);
 30.         for (int i = 0; i < str.size(); i++)
 31.         {
 32.             if (str[i] != ' ') // Chỉ lấy các kí tự khác space
 33.                 carry.insert(str[i]);
 34.         }
 35.         for (set<char>::iterator i = carry.begin(); i != carry.end(); i++) /* Truy cập vào từng phần tử của set
 36.                                                                                 phải dùng địa chỉ, không truy cập trực tiếp bằng vị trí được */
 37.             cout << *i << " ";
 38.         cout << endl;
 39.     }
 40. }
 41.  
 42. int main()
 43. {
 44.     ios::sync_with_stdio(0);
 45.     cin.tie(0);
 46.     solve();
 47.     return 0;
 48. }
Parsed in 0.005 seconds