ulvis.paste.net

Paste Search Dynamic
Recent pastes
HakerC++
 1. #include "stdafx.h"
 2. #include "iostream"
 3. #include "vector"
 4. using namespace std;
 5.  
 6. //*****************************
 7. void generuj(int tablica[], int rozmiar, int zakres)
 8. {
 9.         for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
 10.         {
 11.                 tablica[i] = rand() % (zakres + 1);
 12.         }
 13. }
 14. //*****************************
 15. void wypisz(int tablica[], int rozmiar, char separator)
 16. {
 17.         for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
 18.                 cout << tablica[i] << separator;
 19.         cout << endl;
 20. }
 21. //*****************************
 22. void przesun(int tablica[], int rozmiar)
 23. //funkcja   void przesun(int tab[], int rozmiar)
 24. //Przesuwa elementy tablicy wg zasady
 25. //0 ->1
 26. //1 ->2 ..
 27. //ostatni->pierwszy
 28. {
 29.         int tmp;
 30.         tmp = tablica[rozmiar - 1];//zapami�tuj� ostatni element
 31.         for (int i = rozmiar - 1; i > 0; i--)
 32.         {
 33.                 tablica[i] = tablica[i - 1];
 34.         }
 35.         tablica[0] = tmp;//ostatni na pierwszy
 36. }
 37. //*****************************
 38. bool czyObokSiebie(int tablica[], int rozmiar)
 39. //funkcja bool czyOK(int tab[], int rozmiar)
 40. //sprawdza czy w tablicy wyst�puj� obok siebie jednakowe elementy
 41. //tak - wynik true   2 4 6 6 8
 42. //nie - wynik false  2 4 6 8 0
 43. {
 44.         for (int i = 0; i <rozmiar - 1; i++)
 45.         {
 46.                 if (tablica[i] == tablica[i + 1])
 47.                         return false;
 48.         }
 49.         return true;
 50. }
 51. //*****************************
 52. bool czyKolejne(int tablica[], int rozmiar)
 53. //funkcja bool czyOK(int tab[], int rozmiar)
 54. //sprawdza czy w tablicy wyst�puj� obok siebie kolejne elementy
 55. //2 5 7 8 2  tak
 56. //1 4 7 2 8  nie
 57. {
 58.         for (int i = 0; i <rozmiar - 1; i++)
 59.         {
 60.                 if (tablica[i] + 1 == tablica[i + 1])
 61.                         return true;
 62.         }
 63.         return false;
 64. }
 65. //*****************************
 66. bool pinOk(char pin1[])
 67. //
 68. {
 69.         int i, j, ileZnakow;
 70.         ileZnakow = strlen(pin1);
 71.         if (ileZnakow != 4)
 72.         {
 73.                 cout << "Zla liczba znakow!\n"; return false;
 74.         }
 75.         for (int i = 0; i < ileZnakow; i++)
 76.         {
 77.                 if (!isdigit(pin1[i]))
 78.                 {
 79.                         cout << "Musza byc tylko cyfry!!\n"; return false;
 80.                 }
 81.         }
 82.         for (int i = 0; i < ileZnakow; i++)
 83.         {
 84.                 for (int j = i + 1; j < ileZnakow; j++)
 85.                 if (pin1[i] == pin1[j])
 86.                 {
 87.                         cout << "Znaki powtarzaja sie!\n"; return false;
 88.                 }
 89.         }
 90.         return true;
 91. }
 92.  
 93.  
 94. //*****************************
 95. bool czyZawiera(char napis[], char znak)
 96. {
 97.         int i = 0;
 98.         while (napis[i] != '\0')
 99.         {
 100.                 if (napis[i] == znak)
 101.                         return true;
 102.                 i++;
 103.         }
 104.         return false;
 105. }
 106. //*****************************
 107. bool czyPowtorzone(char napis[])
 108. {
 109.         int ileZnakow = strlen(napis);
 110.         for (int i = 0; i < ileZnakow; i++)
 111.         {
 112.                 for (int j = i + 1; j < ileZnakow; j++)
 113.                 if (napis[i] == napis[j])
 114.                         return true;
 115.         }
 116.         return false;
 117. }
 118. //*****************************
 119. bool czyOK1(char haslo[])
 120. //Funkcja sprawdza czy zostało podane prawidłowe hasło
 121. //prawidłowa liczba znaków >6, W hasle nie mogą wystapić znaki :[email protected]#$%^&*() {} ? <>  
 122. //znaki w hasle nie mogą się powtarzac
 123. //pozostałe znaki sa dozwolone
 124. {
 125.         char zabronione[] = "[email protected]#$%^&*(){}?<>";
 126.         int ileZnakow = strlen(haslo);
 127.         if (ileZnakow <= 6)
 128.         {
 129.                 cout << "zla liczba znakow!!\n";
 130.                 return false;
 131.         }
 132.         for (int i = 0; i < ileZnakow; i++)
 133.         {
 134.                 if (czyZawiera(zabronione, haslo[i]))
 135.                 {
 136.                         cout << "Zabronione znaki w hasle!!!\n";
 137.                         return false;
 138.                 }
 139.         }
 140.         if (czyPowtorzone(haslo))
 141.         {
 142.                 cout << "Powtorzone znaki w hasle!!\n";
 143.                 return false;
 144.         }
 145.         cout << "OK\n";
 146.         return true;
 147. }
 148.  
 149. bool czyNalezy(vector<int>liczby, int liczba)
 150. {
 151.         for (int i = 0; i < liczby.size(); i++)
 152.         {
 153.                 if (liczby[i] == liczba)
 154.                 {
 155.                         return true;
 156.                 }
 157.         }
 158.         return false;
 159. }
 160.  
 161. int f1(vector<int>liczby)
 162. {
 163.         vector<int>wynik;
 164.         for (int i = 0; i < liczby.size(); i++)
 165.         {
 166.                 if (!czyNalezy(wynik, liczby[i]))
 167.                 {
 168.                         wynik.push_back(liczby[i]);
 169.                 }
 170.         }
 171.         return wynik.size();
 172. }
 173. //*****************************
 174. char litera()
 175. {
 176.         char znak;
 177.         int licznik = 0;
 178.         do{
 179.                 cout << "wprowadz znak: ";
 180.                 cin >> znak;
 181.                 if (isupper(znak)) licznik++;
 182.                 if (islower(znak)) licznik++;
 183.         } while (licznik == 0);
 184.         return znak;
 185. }
 186. //*****************************
 187. int liczba()
 188. {
 189.         char liczby;
 190.         do{
 191.                 cout << "wpisz liczbe dodatnia: ";
 192.                 cin >> liczby;
 193.         } while (liczby < 0);
 194.         return liczby;
 195. }
 196. //*****************************
 197. bool czypierwsza(int liczba)
 198. {
 199.         int licznik = 0;
 200.         for (int i = 1; i < liczba; i++)
 201.         {
 202.                 if (liczba % i == 0) licznik++;
 203.         }
 204.         if (licznik > 2) return false;
 205.         return true;
 206. }
 207. //*****************************
 208. bool CzyOK(char haslo[])
 209. {
 210.         cout << litera();
 211.         int ileZnakow = strlen(haslo);
 212.         int ileM = 0;
 213.         int ileD = 0;
 214.         int ileC = 0;
 215.         if (ileZnakow <= 5 || ileZnakow >= 10) return false;
 216.         int i = 0;
 217.         while (haslo[i] != '\0')
 218.         {
 219.                 if (isdigit(haslo[i])) ileC++;
 220.                 if (isupper(haslo[i])) ileD++;
 221.                 if (islower(haslo[i])) ileM++;
 222.                 i++;
 223.         }
 224.         if (ileM + ileD + ileC != ileZnakow)
 225.         {
 226.                 return false;
 227.         }
 228.         for (int i = 0; i < ileZnakow; i++)
 229.         {
 230.                 for (int j = i + 1; j < ileZnakow; j++)
 231.                 {
 232.                         if (haslo[i] == haslo[j]) return false;
 233.                 }
 234.         }
 235.         return true;
 236. }
 237.  
 238. int zad5(int liczba)
 239. //Funkcja zwraca w wynku sume cyfr  liczby podaj jako parametr
 240. {
 241.         int suma = 0;
 242.         do
 243.         {
 244.                 suma += liczba % 10;
 245.                 liczba /= 10;
 246.         } while (liczba > 0);
 247.         return suma;
 248. }
 249.  
 250. bool czyNalezy(int tablica[], int rozmiar, int wartosc)
 251. //Sprawdza czy wartosc, przekazana jako parametr, jest jednym z elementów tablicy
 252. {
 253.         for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
 254.         if (tablica[i] == wartosc)
 255.                 return true;
 256.         return false;
 257. }
 258.  
 259. bool czyZawiera(int tablica1[], int rozmiar1, int tablica2[], int rozmiar2)
 260. //sprawdza czy wszystkie elementy tablica2 są elementami tablica1
 261. {
 262.         for (int i = 0; i < rozmiar2; i++)
 263.         {
 264.                 if (!czyNalezy(tablica1, rozmiar1, tablica2[i]))
 265.                         return false;
 266.         }
 267.         return true;
 268. }
 269. void unikalnosc(int tablica[], int tmp[], int rozmiar)
 270. {
 271.         int j = 0;
 272.         for (int i = 0; i < rozmiar; i++)tmp[i] = -1;
 273.         for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
 274.         {
 275.                 if (!czyNalezy(tmp, rozmiar, tablica[i]))
 276.                 {
 277.                         tmp[j] = tablica[i]; j++;
 278.                         //cout << tablica[i] << endl;
 279.                         //mogę wypisywać lub nie, w zależności od założeń
 280.                 }
 281.         }
 282. }
 283.  
 284.  
 285. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 286. {
 287.         vector<int>liczby;
 288.         liczby.push_back(5);
 289.         liczby.push_back(8);
 290.         liczby.push_back(4);
 291.         liczby.push_back(5);
 292.         liczby.push_back(1);
 293.         liczby.push_back(8);
 294.         liczby.push_back(9);
 295.         liczby.push_back(1);
 296.         liczby.push_back(5);
 297.         cout << liczba();
 298.         //cout << f1(liczby);
 299.         //char haslo[] = "QWERTY11";
 300.         //cout << czypierwsza(6);
 301.         //cout << CzyOK(haslo);
 302.         system("pause");
 303.         return 0;
 304. }
 305.  
 306.  
Parsed in 0.057 seconds